(1)
Boychaeva, nozbuvi. BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI. art 2021, 2.