[1]
Boychaeva, nozbuvi 2021. BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI. Журнал музыки и искусства. 2, 2 (ноя. 2021).